Ouders

Cursussen/workshops voor ouders

Het Hanen® Ouderprogramma

Het Hanen® Ouderprogramma is een stap-voor-stapprogramma om de communicatie met en de taalontwikkeling van uw kind te verbeteren. Het programma is bedoeld voor ouders van niet tot nauwelijks sprekende kinderen van 0-5 jaar met of zonder totale ontwikkelingsachterstand. Tijdens het ouderprogramma leert u om de dagelijkse situaties bewust om te buigen tot ideale taalmomenten, aangepast aan het taalniveau van het kind op dat moment. Binnen het programma wordt uitgegaan van de al aanwezige kennis en ervaring van de ouders, hun individuele leerstijlen, de zorgen en interesses van de ouders. Het Hanen® Ouderprogramma bestaat uit een combinatie van groepsbijeenkomsten en huisbezoeken waarin video-opnames worden gemaakt.

More than Words

Een cursus voor ouders van een kind met een autismespectrumstoornis. Het programma combineert groepsbijeenkomsten voor ouders met individuele videofeedback sessies. Het programma is speciaal aangepast om tegemoet te komen aan de behoeften van kinderen met autisme en hun ouders. Zo worden de ouders geholpen om de taal- en communicatievaardigheden van hun kind in alledaagse situaties te verbeteren.

Tolk

De cursus TOLK ‘Praten met je kind’ is bedoeld voor ouders van kinderen tussen de 0 en 6 jaar waarvan de taalontwikkeling vertraagd verloopt. Aan de hand van korte films en kijkvragen worden ouders bewust gemaakt van het belang van veel en op een goede manier praten met hun kind. TOLK kan individueel worden ingezet of in groepsverband.

Cursus ondersteunende communicatie

Veel kinderen die niet of nauwelijks spreken (met of zonder ontwikkelingsachterstand) hebben baat bij het ondersteunen van de gesproken taal met behulp met gebaren. Tijdens de cursus worden gebaren (vanuit de belevingswereld van jonge kinderen) aangeboden die vanuit het gebarencentrum gestandaardiseerd zijn (Nederlands ondersteund met Gebaren). Tevens wordt aandacht besteed aan de totale communicatie middels pictogrammen en foto’s en worden algemene communicatie-adviezen gegeven.

Ouderbegeleiding bij stotteren

Ouderbegeleiding is een belangrijk onderdeel in de behandeling van (jonge) stotterende kinderen. In de oudercursus wordt ouders geleerd wat stotteren en stottertherapie is, welke factoren een rol kunnen spelen bij het stotteren van hun kind en hoe zij het best kunnen reageren op het stotterend spreken van hun kind en op reacties van de omgeving.

Dyslexie workshop

In de workshop dyslexie wordt, afhankelijk van de samenstelling van de groep, ingegaan op de oorzaak van dyslexie. Daarnaast worden de grote verschillen tussen elk dyslectisch kind besproken, wat je kunt doen voor een kind met dyslexie, wat het kind mogelijk nodig heeft en hoe we samen met de ouders en de school de dyslexiebehandeling tot een succes kunnen brengen.

Rond-de-tafel gesprekken met ouders (thema gebonden)

We gaan in gesprek over de ontwikkelingsfase van uw kind. Ook de lastige momenten met uw kind kunnen aan de orde komen. Het samenspel van de ervaring en deskundigheid van de ouders en onze beroepservaring maakt dat deze avonden open, steunend en leerzaam zijn.

Sociale vaardigheidstraining voor jonge kinderen

Dit is een evidence based training, bedoeld om de emotionele veerkracht van jonge kinderen te vergroten. Door middel van spelletjes, oefeningen, tekenen en zingen wordt aan thema’s gewerkt, zoals: het aangaan van sociale contacten, gevoelens herkennen bij jezelf en bij een ander. Het programma bestaat uit acht wekelijkse bijeenkomsten van een uur. Ouders krijgen oefeningen mee binnen het thema. Deze training wordt op school aangeboden en in de grote ruimte van de praktijk.

Voorlichting voor ouders

Logopedie algemeen

Tijdens deze voorlichting wordt uitleg gegeven wat een logopedist kan betekenen als er problemen zijn ontstaan op het gebied van spraak, taal, adem, stem, gehoor, mondgedrag, stotteren/broddelen, eten en drinken.

Logopedie bij meertaligheid

Een presentatie waarbij een logopedist uitleg geeft over het verwerven van een tweede taal en mogelijke bijkomende problematiek. De logopedist kan begeleiden/adviezen geven wanneer de ontwikkeling in de eerste taal, de moedertaal, niet goed verloopt.

Stotteren bij kinderen

In deze presentatie wordt uitleg gegeven over het ontstaan van stotteren, op basis van welke argumenten er wordt gestart met het behandelen van stotteren en hoe de inhoud van de stottertherapie wordt afgestemd op de behoefte van het kind en zijn/haar omgeving. Er wordt geleerd hoe men het beste kunt reageren op het stotteren.

Dyslexie informatieavond

Tijdens de dyslexie informatieavonden voor ouders, bespreken we met elkaar wat ouders kunnen doen om het voor het dyslectische kind mogelijk te maken om zo optimaal mogelijk te functioneren in de klas en thuis. Ook is er aandacht voor een goede samenwerking tussen school, ouders en de dyslexiebehandelaar.