KDV/PSZ/onderwijs

Voorlichting en cursus voor Kinderdagverblijf/Peuterspeelzaal

Logopedie algemeen:
Er wordt voorlichting gegeven over de gemiddelde spraak-, taal- en meertalige ontwikkeling, het eten en drinken, mondgedrag en onvloeiend spreken/stotteren bij kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar, waardoor leidsters eerder in staat zijn problemen te signaleren.

Learning Language and Loving It:
Het programma ‘Learning Language and Loving It’ (LLLI) heeft een preventief karakter en heeft als doel het stimuleren van taalaanbod en taalverrijking in settings, waarin jonge kinderen worden opgevangen. De cursus omvat een aangepaste inhoud van het Hanenprogramma en is bedoeld voor kinderverzorgsters, kleuteronderwijzers, opvoedsters, enz.

Voorlichting voor onderwijs

Logopedie algemeen:
Er wordt voorlichting gegeven over de gemiddelde spraak-, taal- en meertalige ontwikkeling, het eten en drinken, mondgedrag en onvloeiend spreken/stotteren bij kinderen in de basisschoolleeftijd, waardoor leerkrachten en internbegeleiders eerder in staat zijn problemen te signaleren.

Logopedie bij meertaligheid:
Een logopedist geeft voorlichting over het verwerven van een tweede taal en mogelijke bijkomende problematiek. De logopedist kan begeleiden en/of adviezen geven wanneer de ontwikkeling in de eerste taal, de moedertaal, niet goed verloopt.

Dyslexie:
Tijdens de dyslexie informatieavonden voor leerkrachten, bespreken we met elkaar wat zij kunnen doen om het voor het dyslectische kind mogelijk te maken om zo optimaal mogelijk te laten functioneren in de klas en thuis. Ook is er aandacht voor een goede samenwerking tussen school, ouders en de dyslexiebehandelaar.

Stotteren bij kinderen:
Tijdens de voorlichting wordt uitleg gegeven over het ontstaan van stotteren, op basis van welke argumenten er wordt gestart met het behandelen van stotteren en hoe de inhoud van de stottertherapie wordt afgestemd op de behoefte van het kind en zijn/haar omgeving. Er wordt geleerd hoe men het beste kunt reageren op het stotteren van het kind.

Sensorische informatieverwerking:
Iedereen ontwikkelt door informatie (prikkels) uit de omgeving. Deze informatie wordt verwerkt door uw zintuigen. Tijdens de voorlichting krijgt u informatie over die sensorische informatieverwerking. U leert hoe u kinderen (en evt. volwassenen) met een prikkelverwerkingsstoornis kunt herkennen. Wij vertellen u over het onderzoek en de behandeling van kinderen met een prikkelverwerkingsstoornis.

Workshop voor onderwijs

Dyslexie:
In de workshop dyslexie wordt, afhankelijk van de samenstelling van de groep, ingegaan op de oorzaak van dyslexie. Daarnaast worden de grote verschillen tussen elk dyslectisch kind besproken, wat je kunt doen voor een kind met dyslexie, wat het kind mogelijk nodig heeft en hoe we samen met de ouders en de school, de dyslexiebehandeling tot een succes kunnen brengen.

Logopedie in een notendop:
Deze cursus (twee bijeenkomsten van drie uur) is bedoeld voor leerkrachten en (interne) begeleiders uit het reguliere basisonderwijs, die werken met kinderen in groep 1, 2, 3 en 4. De cursus biedt de mogelijkheid om logopedische problemen te kunnen signaleren om vervolgens de kinderen voor te dragen voor een logopedische screening.

Learning Language and Loving It:
Het programma ‘Learning Language and Loving It’ (LLLI) is gericht op preventie en heeft als doel het stimuleren van taalaanbod en taalverrijking in settings, waarin jonge kinderen worden opgevangen. De cursus omvat een aangepaste inhoud van het Hanenprogramma en is bedoeld voor kinderverzorgsters en kleuteronderwijzers.

Lessen in aandacht:
Lessen in Aandacht’ is een lessencyclus voor leerlingen in het Voortgezet Onderwijs, waarin de leerlingen leren om de aandacht te richten en het geeft hen handvatten hoe met stress, gepieker en negatieve emoties om te gaan.
Docenten en zorgcoördinatoren die werkzaam zijn in het Voortgezet Onderwijs kunnen een training volgen om met deze lessen aan de slag te gaan.